Hišni red

Na podlagi dolodil Zakona o socialnem varstvu (Ur .1. RS Et.3/2007 - UPB2) ter Pravilnika o izvajanju
inišekcijskega nadzora na področju socialnega varstva (Ur. l. RS it.74lO4) je Svet doma dne,

25. 3. 2009 sprejel naslednji

HlŠNI RED
DOMA JANEZA KRSTNIKA

 

 1. Dom je odprt za obiske svojcev, znancev in drugih obiskovalcev. Obiski so zaželjeni in jih osebje Doma spodbuja. Obiski ne smejo motiti stanovalcev med dnevnimi obroki in nego. Čas obiskov je omejen, običajno od 9.00 do 11.00 in od 14.00 do 17.30 ure. V opravičenih primerih lahko glavna ali oddeldna sestra podaljša čas obiska. Zaradi dobrega počutja ostalih stanovalcev v sobah, so lahko obiski v sobah omejeni. Krajši čas odredi odgovorna medicinska sestra, kadar obiski motijo druge stanovalce. V jedilnici obiski niso zaželjeniv času zajtrka, kosila ali večerje.
   
 2. Prihodi in odhodi svojcev, znancev in drugih obiskovalcev se evidentirajo ob vhodu pri recepciji Doma. Obiskovalce se vpisuje v evidenino knjigo gostov.
   
 3. Za poslovni obisk se štejejo vsi obiski predstavnikov drugih podjetij in zavodov, katerih cilj je izmenjava delovnih izkušenj oziroma vseh drugih vprašanj, ki obravnavajo delo in življenje v domu. V primeru skupinskega obiska oziroma obiska z namenom ogleda prostorov doma, se je potrebno predhodno dogovoriti z direktorjem doma, de je direktor odsoten, pa s strokovnim vodjem socialnovarstvenega programa/socialnim delavcem.
   
 4. Stanovalci, ki niso nastanjeni na varovanem ali negovalnem oddelku lahko iz Doma in v Dom prihajajo po svoji želji. lzhodi in prihodi stanovalcev so praviloma v poletnem času od 7.00 do 20. ure, v zimskem času pa od 8.00 do 18.00 ure. V kolikor se stanovalec vrne v dom kasneje, ko je vhod Doma zaprt, z zvonjenjem na domofonu o svojem prihodu obvesti nočno dežurno osebje, ki mu omogoči vstop v dom. Stanovalci svojo odsotnost iz Doma javijo glavni sestri ali sestri na oddelku. To velja tudi za svojce, ki odpeljejo stanovalca z oddelka. Odhodi in prihodi stanovalca se obvezno evidentirajo v recepciji. Zaželjeni so obiski svete maše v cerkvi. Stanovalci na varovanem oddelku lahko zapustijo oddelek v spremstvu zaposlenih ali svojcev.
   
 5. Svojci gredo v času stanovalčeve odsotnosti v sobo le v spremstvu medicinske sestre ali negovalke.
   
 6. Sprejemi novih stanovalcev v Dom so praviloma med tednom od ponedeljka do petka med 8. in 11. uro.
   
 7. Stanovalci se praviloma hranijo v jedilnici Doma. Stanovalcem, ki so težje pomični, se hrana postreže v jedilnicah v nadstropjih. Nepomičnim in bolnim stanovalcem se hrana postreže v sobah. Tistim stanovalcem, ki pri hranjenju potrebujejo pomoč, pomaga negovalno osebje. Obroki si sledijo v naslednjem časovnem zaporedju:
  - zajtrk ob 8.00 uri (jedilnica v pritličju), ob 8.15 uri na oddelkih
  - kosilo ob 12.00 uri (jedilnica v pritličju), ob 11.45 uri na oddelkih
  - popoldanska malica ob 15.00 uri na oddelkih
  - vederja ob 18.00 uri (jedilnica v pritličju), ob 17.30 uri na oddelkih
  Jedilnik se pripravlja za redne obroke mesečno vnaprej in se izobesi na vidnem mestu v jedilnici in na oglasnih deskah. Pred obroki in po obrokih je zaželjena skupna molitev. Hrane ter domske posode in pribora stanovalci praviloma ne odnašajo iz jedilnice. Če odnesejo po obroku iz jedilnice jedi v domski posodi ali če odnesejo pribor, morajo oboje vrniti
  še isti dan.

   
 8. Redno kopanje (vsaj na 14 dni) je obvezno za vse stanovalce. Stanovalci, ki se v svojlh kopalnicah ne zmorejo sami kopati, tuširati, jim pri tem pomaga zdravstveno-negovalno osebje.
     
 9. lnformacije o tem, kje prebiva posamezen stanovalec je mogode dobiti v recepciji, socialni službi in pri zdravstveno negovalnem osebju.
     
 10. Vsaka soba stanovalca mora biti oštevilčena in opremljena z imenom in priimkom stanovalca, ki biva v njej. Sobe se iz varnostnih razlogov lahko zaklepajo. V ta namen prejmejo stanovalci kljud od sobe. Za morebitne odtujene predmete iz nezaklenjenih sob Dom ne more prevzemati odgovornosti. Stanovalci so osebno odgovorni za inventar v sobi in za ključe od sob.
   
 11. Dom ne odgovarja za drobne osebne predmete (nakit, ure, denarnice, denar in podobno), ki jih imajo stanovalci pri sebi. če stanovalci ali zaposleni pogrešajo kakšno stvar, morajo to takoj javiti glavni sestri ali strokovnemu vodji socialnovarstvenega programa/socialnemu delavcu in sicer brez obtoževanja, povzročanja nemira in nezaupanja.
     
 12. Če se ugotovi, da je stanovalec namenoma ali po malomarnosti poškodoval inventar, ki je last Doma ali le-ta manjka, dom zahteva povračilo za povzročeno škodo od stanovalca, oziroma plačnika oskrbnine. Enako velja za zaposlene.
     
 13. Zdravstveno negovalno osebje Doma v nočnem času vstopa v sobe stanovalcev z namenom preverjanja zdravstvenega stanja in počutja stanovalcev. Stanovalci, ki ne dovolijo vstopa v njihove prostore, prevzemajo odgovornost za svoje zdravstveno stanje in počutje. V sobah in kopalnicah so nameščeni zvonci, s katerimi lahko stanovalci v primeru nujne pomoči pokličejo zdravstvene delavce.
     
 14. Vse napake, ki jih ugotovijo stanovalci ali delavci na objektu, opremi in instalacijah, le-ti sporočijo v recepcijo, kjer se o tem vodi ustrezna evidenca. Recepcija naročila odda hišniku
  Doma. Če je popravilo nujno, glavna ali oddelčna sestra obvesti o okvari hišnika tudi izven njegovega delovnega daša in odredi popravilo.
     
 15. Za red in čistočo v domu in njegovi okolici skrbijo tako zaposleni v domu kot stanovalci doma. Metanje odpadkov hrane ali drugih predmetov skozi okna ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno na terasi doma krmiti ptic. Prinašanje živali v Dom je možno ob predhodnem soglasju direktorja Doma.
     
 16. Parkiranje motornih vozil na dvorišdu doma je dovoljeno le na označenih parkirnih površinah.
     
 17. Stanovalci so po svojih zmožnostih enako kot delavci, dolžni ob neurjih, dežju in sneženju, zapirati okna in vrata v vseh dostopnih prostorih doma. Prehodi na stopniščih, hodnikih, v
  skupnih prostorih in na funkcionalnem zemljišču morajo biti vedno prosti.
     
 18. Med 22.00 in 6.00 uro ni dovoljena v Domu nobena dejavnost, ki bi motila nočni počitek stanovalcev. Ob pojavljanju dolodenih problemov v zvezi z redom in mirom v 'Domu, so se
  stanovalci in delavci dolžni obrniti na glavno sestro, strokovnega vodjo socialnovarstvenega programa/socialnega delavca ali dežurno sestro v izmeni.
     
 19. Stanovalec si lahko opremo v sobi po želji dopolni ob predhodnem soglasju strokovnega vodje socialnovarstvenega programa/socialnega delavca in direktorja Doma (slike, svetilke, radio, televizija, hladilnik itd.). Kuhalnikov, električnih ali plinskih pečic ter drugih grelnih teles zaradi varstva pred požarom ni dovoljeno imeti v sobah.
     
 20. Sobe, sanitarije in skupne prostore pospravljajo, čistijo in vzdržujejo delavci Doma. Notranjost omar čistijo stanovalci sami. Če tega ne zmorejo, čistijo notranjost omar svojci ali
  delavec Doma v njihovi prisotnosti. Delavci doma so dolžni opravljati delo v sobah tako, da je stanovalcem zagotovljena pravica do varnosti in dostojanstva.
     
 21. Nevarnih in zdravju škodljivih snovi (npr. lahka vnetljiva sredstva, sveče, pokvarljiva hrana, alkohol) ni dovoljeno imeti v bivalnih in skupnih prostorih. Če je neka stvar nevarna ali hrana
  pokvarjena in de se stanovalec z odstranitvijo ne strinja, odloči o odstranitvi strokovni vodja socialnovarstvenega programa oziroma socialni delavec ali glavna sestra.
 22. V prostorih Doma ni dovoljeno kajenje.
     
 23. Oblačila stanovalcev operejo in likajo delavci pralnice Doma, ki opravijo tudi manj zahtevno šivanje. Označeno umazano perilo stanovalci dajejo v posebno vrečko in ga oddajo v pralnico po določenem razporedu. Na negovalnem oddelku se opere perilo dnevno.
     
 24. Poišne pošiljke ter časopise za stanovalce prevzema od pošte pooblaščeni delavec Doma. Pošiljke in časopisi se vročijo naslovljencem.
     
 25. Glede na spremenjeno zdravstveno stanje in potrebe po drugačni oskrbi stanovalca, si Dom pridružuje pravico spremeniti obseg in vrsto storitev, oziroma preselitev stanovalca na ustrezni oddelek v skladu s Pravilnikom o sprejemu, premestitvi in odpustu
     
 26. Stanovalec, ki v dvoposteljni sobi sobiva z drugim stanovalcem je do njega spoštljiv, strpen in obziren.
     
 27. Stanovalca je možno preseliti začasno ali za stalno v drugo sobo tudi zaradi kršitve hišnega reda in zaradi vzdrževalnih del v prostoru. Za preselitev je potrebno soglasje stanovalca ali zakonitega zastopnika.
     
 28. Stanovalec je lahko iz doma odpušden, de je kršil oziroma ni upošteval hišnega reda, na podlagi pisnega odpravka direktorja, na predlog komisije za sprejem, odpust in premestitev stanovalca, v skladu s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva. Stanovalec ima pravico, da v roku 8 dni po prejemu pisnega odpravka o odpustu iz doma vloži pritožbo na Svet doma.
     
 29. Stanovalec, ki se želi izseliti iz Doma mora svoj namen javiti socialnemu delavcu, pri katerem poda pisno izjavo in sicer .7 dni pred dnevom, ko želi dom zapustiti. Stanovalec se lahko na lastno željo izseli pred odpovednim rokom.
     
 30. Da dan izselitve iz doma mora stanovalec:
  - izprazniti sobo do LL. ure ter izročiti ključe,
  - pred odhodom zahtevati komisijsko ugotovitev stanja inventarja v sobi, v kateri je prebival (izjave hrani socialni delavec)
  - urediti finančne obveznosti do doma.
     
 31. Dnevne dejavnosti v Domu so razvidne in časovno opredeljene na Razporedu dnevnih aktivnosti, ki je izobešen na vidnih mestih Doma. Vsi stanovalci sodelujejo pri teh aktivnostih
  prostovoljno.
     
 32. Za reševanje tekočih problemov v Domu se enkrat mesečno organizirajo sestanki Domske skupnosti, ki jih vodi direktor ali strokovni vodja socialnovarstvenega programa/socialni
  delavec.

 

                                                                                                                                                                      Predsednik Sveta Zavoda Župnije Trnovo - Karitas

                                                                                                                                                                                                   Anton Kompare