Hišni red

Na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu (Ur .1. RS št. 3/2007 - UPB2) ter Pravilnika o
izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju socialnega varstva (Ur. I. RS št. 74/04) je Svet Doma dne, 25. 3. 2009 sprejel naslednji
 
HIŠNI RED
DOMA JANEZA KRSTNIKA
 
 1. Dom je odprt za obiske svojcev, znancev in drugih obiskovalcev. Obiski so zaželeni in jih osebje Doma spodbuja. Obiski ne smejo motiti stanovalcev med dnevnimi obroki in nego. Čas obiskov je neomejen, običajno od 9.00 do 20.00 ure. V opravičenih primerih lahko glavna ali oddelčna sestra podaljša čas obiska. Zaradi dobrega počutja ostalih stanovalcev v sobah, so lahko obiski v sobah omejeni. Krajši čas odredi odgovorna medicinska sestra, kadar obiski motijo druge stanovalce. V jedilnici obiski niso zaželeni v času zajtrka, kosila ali večerje.
   
 2. Prihodi in odhodi svojcev, znancev in drugih obiskovalcev se evidentirajo ob vhodu pri recepciji Doma. Obiskovalce se vpisuje v evidencno knjigo gostov.
   
 3. Za poslovni obisk se štejejo vsi obiski predstavnikov drugih podjetij in zavodov, katerih cilj je izmenjava delovnih izkušenj oziroma vseh drugih vprašanj, ki obravnavajo delo in življenje v domu. V primeru skupinskega obiska oziroma obiska z namenom ogleda prostorov doma, se je potrebno predhodno dogovoriti z direktorjem doma, ce je director odsoten, pa s strokovnim vodjem socialnovarstvenega programa/socialnim delavcem.
   
 4. Stanovalci, ki niso nastanjeni na varovanem ali negovalnem oddelku lahko iz Doma in v Dom prihajajo po svoji želji. Izhodi in prihodi stanovalcev so praviloma v poletnem času od 7.00 do 21. ure, v zimskem času pa od 8.00 do 20.00 ure. V kolikor se stanovalec vrne v dom kasneje, ko je vhod Doma zaprt, z zvonjenjem na domofonu o svojem prihodu obvesti nočno dežurno osebje, ki mu omogoči vstop v dom. Stanovalci svojo odsotnost iz Doma javijo glavni sestri ali sestri na oddelku. To velja tudi za svojce, ki odpeljejo stanovalca z oddelka. Odhodi in prihodi stanovalca se obvezno evidentirajo v recepciji. Stanovalci na varovanem oddelku lahko zapustijo oddelek v spremstvu zaposlenih ali svojcev.
   
 5. Svojci gredo v času stanovalceve odsotnosti v sobo le v spremstvu medicinske sestre ali negovalke.
   
 6. Sprejemi novih stanovalcev v Dom so praviloma med tednom od ponedeljka do petka med 8. in 11. uro.
   
 7. Stanovalci se praviloma hranijo v jedilnici Doma. Stanovalcem, ki so težje pomični, se hrana postreže v jedilnicah v nadstropjih. Nepomičnim in bolnim stanovalcem se hrana postreže v sobah. Tistim stanovalcem, ki pri hranjenju potrebujejo pomoč, pomaga negovalno osebje. 
  Obroki si sledijo v naslednjem časovnem zaporedju:
  zajtrk ob 8.00 uri (jedilnica v pritličju), ob 8.15 uri na oddelkih
  kosilo ob 12.00 uri (jedilnica v pritličju), ob 11.45 uri na oddelkih
  popoldanska malica ob 15.00 uri na oddelkih
  večerja ob 18.00 uri (jedilnica v pritlicju), ob 17.30 uri na oddelkih
  Jedilnik se pripravlja za redne obroke mesečno vnaprej in se izobesi na vidnem mestu v jedilnici.
  Hrane ter Domske posode in pribora stanovalci praviloma ne odnašajo iz jedilnice. Če odnesejo po obroku iz jedilnice jedi v domski posodi ali če odnesejo pribor, morajo oboje vrniti še isti dan. 
     
 8. Redno kopanje je obvezno za vse stanovalce. Stanovalci, ki se v svojih kopalnicah ne zmorejo sami kopati, tusirati, jim pri tern pomaga zdravstveno-negovalno osebje.
   
 9. Informacije o tem, kje prebiva posamezen stanovalec je mogoče dobiti v recepciji, socialni službi in pri zdravstveno negovalnem osebju.
   
 10. Vsaka soba stanovalca mora biti oštevilčena in opremljena z imenom in priimkom stanovalca, ki biva v njej. Sobe se iz varnostnih razlogov lahko zaklepajo. V ta namen prejmejo stanovalci ključ od sobe. Za morebitne odtujene predmete iz nezaklenjenih sob Dom ne more prevzemati odgovornosti. Stanovalci so osebno odgovorni za inventar v sobi in za ključe od sob.
   
 11. Dom ne odgovarja za drobne osebne predmete (nakit, ure, denarnice, denar in podobno), ki jih imajo stanovalci pri sebi. Če stanovalci ali zaposleni pogrešajo kakšno stvar, morajo to takoj javiti glavni sestri ali strokovnemu vodji socialnovarstvenega programa/socialnemu delavcu in sicer brez obtoževanja, povzročanja nemira in nezaupanja.
   
 12. Če se ugotovi, da je stanovalec namenoma ali po malomarnosti poskodoval inventar, ki je last Doma ali le-ta manjka, dom zahteva povračilo za povzročeno škodo od stanovalca, oziroma plačnika oskrbnine.
   
 13. Zdravstveno negovalno osebje Doma v nočnem čašu vstopa v sobe stanovalcev z namenom preverjanja zdravstvenega stanja in počutja stanovalcev. Stanovalci, ki ne dovolijo vstopa v njihove prostore, prevzemajo odgovornost za svoje zdravstveno stanje in počutje. V sobah in kopalnicah so nameščeni zvonci, s katerimi lahko stanovalci v primeru nujne pomoči pokličejo zdravstvene delavce.
   
 14. Vse napake, ki jih ugotovijo stanovalci ali delavci na objektu, opremi in instalacijah, le-ti sporocijo v recepcijo, kjer se o tern vodi ustrezna evidenca. Recepcija naročila odda hišniku Doma. Če je popravilo nujno, glavna ali oddelčna sestra obvesti o okvari hišnika tudi izven njegovega delovnega časa in odredi popravilo.
   
 15. Za red in čistočo v domu in njegovi okolici skrbijo tako zaposleni v domu kot stanovalci doma. Metanje odpadkov hrane ali drugih predmetov skozi okna ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno na terasi doma krmiti ptic. Prinasanje živali v Dom je možno ob predhodnem soglasju direktorja Doma.
   
 16. Parkiranje motornih vozil na dvorišču Doma je dovoljeno le na označenih parkirnih površinah.
   
 17. Stanovalci so po svojih zmožnostih enako kot delavci, dolžni ob neurjih, dežju in sneženju, zapirati okna in vrata v vseh dostopnih prostorih doma. Prehodi na stopniščih, hodnikih, v skupnih prostorih in na funkcionalnem zemljišču morajo biti vedno prosti.
   
 18. Med 22.00 in 6.00 uro ni dovoljena v Domu nobena dejavnost, ki bi motila nočni počitek stanovalcev. Ob pojavljanju določenih problemov v zvezi z redom in mirom v Domu, so se stanovalci in delavci dolžni obrniti na glavno sestro, strokovnega vodjo socialnovarstvenega programa/socialnega delavca ali dežurno sestro v izmeni.
   
 19. Stanovalec si lahko opremo v sobi po želji dopolni ob predhodnem soglasju strokovnega vodje socialnovarstvenega programa/socialnega delavca in direktorja Doma (slike, svetilke, radio, televizija, hladilnik itd.). Kuhalnikov, električnih ali plinskih pečic ter drugih grelnih teles zaradi varstva pred požarom ni dovoljeno imeti v sobah.
   
 20. Sobe, sanitarije in skupne prostore pospravljajo, čistijo in vzdržujejo delavci Doma. Notranjost omar čistijo stanovalci sami. Če tega ne zmorejo, čistijo notranjost omar svojci ali delavec Doma v njihovi prisotnosti. Delavci Doma so dolžni opravljati delo v sobah tako, da je stanovalcem zagotovljena pravica do varnosti in dostojanstva.
   
 21. Nevarnih in zdravju škodljivih snovi (npr. lahka vnetljiva sredstva, sveče, pokvarljiva hrana, alkohol) ni dovoljeno imeti v bivalnih in skupnih prostorih. Če je neka stvar nevarna ali hrana pokvarjena in če se stanovalec z odstranitvijo ne strinja, odloči o odstranitvi strokovni vodja socialnovarstvenega programa oziroma socialni delavec ali glavna sestra.
   
 22. V prostorih Doma ni dovoljeno kajenje.
   
 23. Oblačila stanovalcev operejo in likajo delavci pralnice Doma, ki opravijo tudi manj zahtevno šivanje. Označeno umazano perilo stanovalci dajejo v posebno vrečko in ga oddajo v pralnico po določenem razporedu. Na negovalnem oddelku se opere perilo dnevno.
   
 24. Poštne pošiljke ter časopise za stanovalce prevzema od pošte pooblaščeni delavec Doma. Pošiljke in časopisi se vročijo naslovljencem.
   
 25. Glede na spremenjeno zdravstveno stanje in potrebe po drugačni oskrbi stanovalca, si Dom pridružuje pravico spremeniti obseg in vrsto storitev, oziroma preselitev stanovalca na ustrezni oddelek v skladu s Pravilnikom o sprejemu, premestitvi in odpustu.
   
 26. Stanovalec, ki v dvoposteljni sobi sobiva z drugim stanovalcem je do njega špostljiv, strpen in obziren.
   
 27. Stanovalca je možno preseliti začasno ali za stalno v drugo sobo tudi zaradi kršitve hišnega reda in zaradi vzdrževalnih del v prostoru. Za preselitev je potrebno soglasje stanovalca ali zakonitega zastopnika.
   
 28. Stanovalec je lahko iz doma odpuščen, če je kršil oziroma ni upošteval hišnega reda, na podlagi pisnega odpravka direktorja, na predlog komisije za sprejem, odpust in premestitev stanovalca, v skladu s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva. Stanovalec ima pravico, da v roku 8 dni po prejemu pisnega odpravka o odpustu iz doma vloži pritožbo na Svet Doma.
   
 29. Stanovalec, ki se želi izseliti iz Doma mora svoj namen javiti socialnemu delavcu, pri katerem poda pisno izjavo in sicer 7 dni pred dnevom, ko želi dom zapustiti. Stanovalec se lahko na lastno željo izseli pred odpovednim rokom.
   
 30. Da dan izselitve iz doma mora stanovalec:
   - izprazniti sobo do 11. ure ter izročiti ključe,
  pred odhodom zahtevati komisijsko ugotovitev stanja inventarja v sobi, v kateri je prebival (izjave hrani socialni delavec)
  urediti finančne obveznosti do doma.
   
 31. Dnevne dejavnosti v Domu so razvidne in časovno opredeljene na Razporedu dnevnih aktivnosti, ki je izobesen na vidnih mestih Doma. Vsi stanovalci sodelujejo pri teh aktivnostih prostovoljno.
   
 32. Za reševanje tekočih problemov v Domu se enkrat mesečno organizirajo sestanki Domske skupnosti, ki jih vodi direktor ali strokovni vodja socialnovarstvenega programa/socialni delavec.
 

Predsednik Sveta Zavoda Župnije Trnovo - Karitas

Anton Kompare